• Module6 – Internationalization (I18N)

  Module6 – Internationalization (I18N)

  Welcome to the module, Internationalization. This module provides a brief introduction of developing applications for the global market. The module covers the process of internationalization and localization to create applications, which are neutral in terms of countries, languages and regions. Internationalized applications require meticulous planning, failing which re-engineering of the application can be costly. In this module, you will...

   11 p cntp 14/12/2012 208 1

 • CSE Faculty - Chapter 12

  CSE Faculty - Chapter 12

  Lexicographic Search Trees: Tries Multiway Trees B-Tree, B*-Tree, B+-Tree Red-Black Trees (BST and B-Tree) 2-d Tree, k-d Tree 1 .Basic Concepts 2 .Basic Concepts 3 .Trees

   44 p cntp 14/12/2012 250 2

 • CSE Faculty - Chapter 10 Sorting

  CSE Faculty - Chapter 10 Sorting

  Sorting Divice-andConquer •Natural Merge •Balanced Merge •Polyphase Merge •Insertion •Shell •Selection •Heap •Bubble •Quick •Quick •Merge

   60 p cntp 14/12/2012 205 2

 • Chapter 9 - Graph•

  Chapter 9 - Graph•

  A Graph G consists of a set V, whose members are called the vertices of G, together with a set E of pairs of distinct vertices from V. • The pairs in E are called the edges of G. • If the pairs are unordered, G is called an undirected graph or a graph. Otherwise, G is called a directed graph or a digraph. • Two vertices in an undirected graph are called adjacent if there is an edge from the first to the second.

   85 p cntp 14/12/2012 199 2

 • Chapter 8 - Heaps

  Chapter 8 - Heaps

  Binary Heap. Min-heap. Max-heap. Efficient implementation of heap ADT: use of array Basic heap algorithms: ReheapUp, ReheapDown, Insert Heap, Delete Heap, Built Heap d-heaps Heap Applications: Select Algorithm Priority Queues Heap sort Advanced implementations of heaps: use of pointers Leftist heap Skew heap Binomial queues

   41 p cntp 14/12/2012 208 2

 • AVL Tree

  AVL Tree

  AVL Tree is: • A Binary Search Tree, • in which the heights of the left and right subtrees of the root differ by at most 1, and • the left and right subtrees are again AVL trees. The name comes from the discoverers of this method, G.M.Adel'son-Vel'skii and E.M.Landis. The method dates from 1962. .Balance factor Balance factor: • left_higher: HL = HR + 1 • equal_height: • right_higher:

   74 p cntp 14/12/2012 211 1

 • CSE Faculty - Chapter 7 Tree

  CSE Faculty - Chapter 7 Tree

  Subprogram implementation Recursion Designing recursive algorithms Recursion removal Backtracking Examples of backtracking and recursive algorithms: Factorial Fibonacci The towers of Hanoi Eight Queens Problem Tree-structured program: Look-ahead in Game

   90 p cntp 14/12/2012 198 3

 • CSE Faculty - Chapter 6 Recursion

  CSE Faculty - Chapter 6 Recursion

  Subprogram implementation Recursion Designing recursive algorithms Recursion removal Backtracking Examples of backtracking and recursive algorithms: Factorial Fibonacci The towers of Hanoi Eight Queens Problem Tree-structured program: Look-ahead in Game

   85 p cntp 14/12/2012 182 2

 • CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH E­R SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

  CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH E­R SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

  Các bước chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ B1: Chuyển đổi các tập hợp thể thành các lược đồ quan hệ B2: Chuyển đổi mối quan hệ Is-a B3: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-1. B4: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-n. B5: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên n-. B6: Chuyển đổi các mối quan hệ phản xạ. B7: Chuyển đổi mối...

   20 p cntp 14/12/2012 12843 5

 • Tìm hiểu về yêu cầu phần mềm quản lý thư viên

  Tìm hiểu về yêu cầu phần mềm quản lý thư viên

  Quy định 1: Quy định mượn sách.Độc giả phải là sinh viên, giảng viên, cao học đang học tại trường ĐHSP Huế. Độc giả mỗi lần mượn chỉ mượn 1 quyển. Thời gian mượn không quá 7 ngày.Nếu mượn quá hạn thì bị phạt tiền như sau: Mỗi ngày quá hạn phạt 1000 đồng. Sau 10 ngày quá hạn thì sẽ có hình thức về khoa.

   23 p cntp 14/12/2012 215 5

 • Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu là một cách tổ chức các dữ liệu thành một đơn vị hoàn chỉnh bao gồm các thành phần (phần tử) là các dữ liệu cơ bản, các mối liên kết giữa các phần tử ấy và các thao tác cơ bản trên chúng. Các thao tác này thường được gọi là các phép toán trên cấu trúc dữ liệu xác định. Các phép toán cơ bản thường gặp là tạo...

   200 p cntp 14/12/2012 255 2

 • Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

  Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

  Giới thiệu khái niệm cấu trúc dữ liệu động. Giới thiệu danh sách liên kết:Các kiểu tổ chức dữ liệu theo DSLK. Danh sách liên kết đơn: tổ chức, các thuật toán, ứng dụng.

   80 p cntp 14/12/2012 231 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số