10 Câu hỏi ôn tập Đường Lối Đảng

Câu 1:Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đvới sự biến đổi xã hội, giai cấp và mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? 1.chính sách thống trị thuộc địa của thực dân Pháp ở VN cuối thế kỷ 19 dầu thế kỷ 20. Sau khi cơ bản kết thúc giai đoạn xâm lược vũ trang thực dân Pháp thi hanh chính sách thống trị nô dịch và bóc lột rất tàn bạo đvới dân tộc ta. - Về chính trị : thi hành chế độ chuyên chế,trực tiếp nắm mọi quyền hành ”chia để trị”,thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ,thẳng tay đàn áp và khủng bố. - Về kinh tế:Tiến hành các chính sách ngu dân,nô dịch,gây tâm lý tự ti vong bản, đầu độc nhân dân bằng thuốc phiện và rượu cồn,hủ hoá thanh niên bằng tiệm nhảy,sòng bạc,khuyến khích mê tín dị