Ảnh hưởng của tỷ lệ hồi lưu đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau khi xử lý biogas bằng phương pháp lọc sinh học kết hợp sục khí luân phiên

Nghiên cứu tiến hành đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ hồi lưu đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn đã qua hầm biogas bằng phương pháp lọc sinh học sục khí luân phiên, nghiên cứu bao gồm batỷ lệ hồi lưu khác nhauQhl = Qv, Qhl = 2Qv, Qhl = 3Qv.