Ảnh hưởng logistics đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Hà Nội

Mục đích nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố logistics ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của doanh nghiệp may mặc (DNMM) trên địa bàn Hà Nội. Nghiên cứu được tiến hành ở 109 DNMM với phương thức điều tra phỏng vấn qua điện thoại, mail (dùng mẫu phỏng vấn trên google Docs) và gặp trực tiếp.