Bài 7: Tích phân xác định

Hàm f(x) liên tục trên (a,b) thì khả tích trên (a,b). Nếu hàm số f(x) xác định tại x và không liên tục tại x nhưng có giới hạn 2 phía tại x thì ta nói x là điểm gián đoạn loại 1 tại x. Nếu f chỉ có hữu hạn điểm gián đoạn loại 1 trên (a,b) thì f khả tích trên (a,b).