Bài giảng Bản kế hoạch kiểm thử - SVTH: Nguyễn Duy Hải

Mục tiêu của bản kế hoạch kiểm thử: Nhận dạng các chiến lược được dùng để kiểm tra và đảm bảo rằng sản phẩm thỏa mãn đặc tả thiết kế phần mềm và các yêu cầu khác về phần mềm; Định nghĩa các mục tiêu và phạm vi của nỗ lực kiểm thử; Nhận dạng phương pháp luận mà đội kiểm thử sẽ dùng để thực hiện công việc kiểm thử;...