BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Phần mềm (Software): Bao gồm chương trình và dữ
liệu.
Phần cứng (Hardware): Bao gồm tất cả các thành phần
vật lý cấu thành lên hệ thống Máy tính.
Phần dẻo (Firmware): Là thành phần chứa cả hai thành
phần trên.
Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) đề cập đến
các thuộc tính của hệ thống máy tính dưới cái nhìn của
người lập trình. Hay nói cách khác, là những thuộc tính
ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện logic của
chương trình. Bao gồm: tập lệnh, biểu diễn dữ liệu, các
cơ chế vào ra, kỹ thuật đánh địa chỉ,…...