BÀI GIẢNG CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Máy tính(computer) là thiết bị điện tử thực hiện công
việc sau:
nhận thông tin vào.
xử lý thông tin theo chương trình nhớ sẵn bên trong bộ
nhớ máy tính.
đưa thông tin ra.
Chương trình (Program): chương trình là dãy các câu
lệnh nằm trong bộ nhớ, nhằm mục đích hướng dẫn
máy tính thực hiện một công việc cụ thể nào đấy. Máy
tính thực hiện theo chương trình.Phần mềm (Software): Bao gồm chương trình và dữ
liệu.
Phần cứng (Hardware): Bao gồm tất cả các thành phần
vật lý cấu thành lên hệ thống Máy tính.
Phần dẻo (Firmware): Là thành phần chứa cả hai thành
phần trên.
Kiến trúc máy...