Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 0: Mở đầu

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến học viên mục tiêu môn học; khái quát chương trình môn học; tài liệu tham khảo dành cho môn học; phương pháp đánh giá kết quả học phần theo quá trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!