Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh quốc tế

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về các động cơ quốc tế hóa của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh quốc gia; khái niệm và các nhân tố cấu thành chiến lược kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; các giai đoạn quốc tế hóa của doanh nghiệp; vị trí, vai trò và phương pháp nghiên cứu học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!