Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về phân tích môi trường vĩ mô trong kinh doanh quốc tế; phân tích ngành và cạnh tranh trong kinh doanh quốc tế; phân tích thị trường quốc tế mục tiêu;... Mời các bạn cùng tham khảo!