Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 3: Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 3: Phân tích môi trường bên trong của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế; đánh giá năng lực quốc tế hóa của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!