Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 4: Các loại hình chiến lược và các phương thức xâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tế

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 4: Các loại hình chiến lược và các phương thức xâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về các cấp chiến lược trong kinh doanh quốc tế; các loại hình chiến lược từ khung hội nhập toàn cầu/thích ứng địa phương; các chiến lược cạnh tranh theo tính chất ngành; các phương thức xâm nhập thị trường nước ngoài;... Mời các bạn cùng tham khảo!