Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 5: Triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế

Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chương 5: Triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế. Chương này có nội dung trình bày về khái niệm và nội dung triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; quản trị marketing trong triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; quản trị nhân sự trong triển khai chiến lược kinh doanh quốc tế; phát triển cấu trúc tổ chức trong kinh doanh quốc tế; quản trị xung đột và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!