Bài giảng Chủ nghĩa Xã hội & phương hướng đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta

Bài giảng Chủ nghĩa Xã hội & phương hướng đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta nghiên cứu lý luận và thực tiễn về độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; mô hình xã hội Chủ nghĩa Xã hội mà nhân dân ta xây dựng; phương hướng đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.