Bài giảng Công nghệ bao bì - Chương 11: Phụ gia và tác dụng của các chất phụ gia

Bài giảng Công nghệ bao bì - Chương 11: Phụ gia và tác dụng của các chất phụ gia trình bày khái niệm, phân loại chất phụ gia; lợi ích của các chất phụ gia, tác dụng độc học của các chất phụ gia.