Bài giảng Công nghệ chế biến trà - cà phê - cacao - GV. Nguyễn Thành Công

Bài giảng Công nghệ chế biến trà - cà phê - cacao trình bày các nội dung về nguyên liệu chè, cà phê, ca cao; công nghệ chế biến chè, công nghệ chế bên cà phê, công nghệ chế biến ca cao. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)