Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

Thành phần của dầu mỏ chủ yếu chứa họ của ba hydrocacbon là ankan,
xycloankan và aromatic.
• Trong công nghiệp dầu mỏ các ankan gồm ankan mạch thẳng và nhánh
đợc
gọi chung là các parafin, các xycloankan đợc
gọi là các naphten chủ
yếu là các vòng 5, 6 cạnh, các hợp chất chứa vòng thơm từ bezen trở lên
đợc
gọi là aromatic.
• Khí tự nhiên bao gồm khí khai khác từ mỏ khí tự nhiên và khí dầu mỏ.