Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(2) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Bài giảng này giới thiệu về thực phẩm từ công nghệ lai tế bào. Trong chương này trình bày một số nội dung như: Công nghệ lai tế bào tạo kháng thể đơn dòng, kỹ thuật tạo thể khảm động vật, thực phẩm từ công nghệ nhân bản động vật, thu nhận các chất cho thực phẩm chức năng từ việc nuôi tế bào soma động vật,... Mời các bạn tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung liên quan khác.