Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 4(4) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Bài giảng này đề cập đến thực phẩm chức năng thông qua một số nội dung sau: Khái niệm chung về thực phẩm chức năng; nhu cầu thị trường thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc; vị trí của thực phẩm chức năng; khó khăn trong thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.