Bài giảng Cung cấp điện - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Tập bài giảng này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện trong các mạng điện xí nghiệp công nghiệp, mạng điện khu đô thị, mạng điện nông thôn. Nội dung gồm các chương sau: Khái quát về cung cấp điện; Tính toán phụ tải điện; Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện; Tính toán ngắn mạch mạng hạ áp; Tính chọn thiết bị điện hạ áp; Chiếu sáng công nghiệp; Nâng cao hệ số công suất trong hệ thống cung cấp điện.