Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11B - Đứt gãy

Bài giảng Địa chất đại cương: Chương 11B - Đứt gãy trình bày về đá đứt gãy (đá biến chất động lực); đá đứt gãy – đá vụn: < 0.1 mm; đá đứt gãy – dăm kết: > 0.1 mm - < 0.5 m; đá đứt gãy - Cataclastite: < 0.1 mm; bản đồ và mô phỏng dưới sâu của các đứt gãy và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.