Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trương Thùy Minh

Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 của ThS. Trương Thùy Minh sau đây để hiểu rõ hơn về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975). Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là bài giảng hữu ích.