Bài giảng Hóa học đại cương: Chương 5: Trạng thái tập hợp các chất

"Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 5: Trạng thái tập hợp các chất" trình bày đại cương về trạng thái tập hợp, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.