Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 7: Cân bằng hóa học

"Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 7: Cân bằng hóa học" trình bày khái niệm cân bằng hóa học, cân bằng hóa học, sự chuyển dịch cân bằng, cân bằng pha. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.