Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 8: Động hóa học

"Bài giảng Hóa học đại cương - Chương 8: Động hóa học" trình bày vận tốc phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Hóa.