Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 1

Chương 1 Mở đầu thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vài khái niệm cơ bản, phân loại phản ứng tổng hợp polyme, các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất hợp chất cao phân tử, sơ lược lịch sử phát triển của polyme.