Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 2

Chương 2 Trùng hợp thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, trùng hợp gốc, trùng hợp ion, các phương pháp trùng hợp polyme. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.