Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đơn chất, hợp chất. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.