Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Mở Tp. HCM

Chương 2 của bài giảng Kế toán doanh nghiệp cung cấp những nội dung về kế toán tiền và các khoản phải thu. Chương 2 sẽ trình bày một số khái niệm và nguyên tắc cơ bản nhằm giúp người học có thể nắm bắt được yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu. Mời các bạn cùng tham khảo.