Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Mở Tp. HCM

Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán nợ phải trả. Trong chương 5 sau đây các bạn sẽ cùng tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.