Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Mở Tp. HCM

Chương 8 trình bày về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC, giải thích kết cấu và thông tin trên bảng cân đối kế toán, Giải thích kết cấu và thông tin trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đánh giá mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.