Bài giảng Kế toán quốc tế

Mục tiêu của bài giảng "Kế toán quốc tế" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập quy trình soạn thảo ban hành chuẩn mực, vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS),... Mời các bạn cùng tham khảo.