Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

"Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương" trình bày khái niệm, nhiệm vụ kế toán; các hình thức lương, các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất; kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp.