Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Chương 4 trình bày về kế toán các khoản đầu tư tài chính. Chương này giúp người học: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày được các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài khoản kế; trình bày các khoản đầu tư tài chính trên BCTC.