Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.