Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.