Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

"Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền" cung cấp những kiến thức về kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển.