Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư

"Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư" tìm hiểu về kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)