Bài giảng Kế toán tài chính: Phần 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Bài giảng Kế toán tài chính gồm 10 chương với những nội dung chi tiết về các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung của 5 chương tiếp theo: chương 6 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, chương 7 kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 8 kế toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả, chương 9 kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả, chương 10 báo cáo tài chính.