Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 6 - ThS. Trần Thị Phương Thảo

Chương 6 - Báo cáo kiểm toán. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.