Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Lam

Mục tiêu của Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 Phân tích lợi nhuận nhằm trình bày về quan điểm đầu vào và quan điểm đầu ra của lợi nhuận, nếu thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và nếu thị trường cạnh tranh hoàn hảo.