Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Lam

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 5 Hàm cực biên nhằm trình bày về các dạng hàm như: hàm sản xuất cực biên, hàm chi phí cực biên, hàm lợi nhuận cực biên, sự khác biệt giữa hàm cực biên và hàm trung bình cuối cùng là bài tập ứng dụng.