Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 9: Thực trạng và thách thức về môi trường, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Bài giảng trình bày các nội dung chính: Hiện trạng môi trường Việt Nam 2011-2015, biến đổi khí hậu, kinh tế Xanh và tăng trưởng xanh, những thách thức bảo vệ môi trường và định hướng bảo vệ môi trường 5 năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.