Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - Phạm Đình Sắc

Bài 7: Mảng một chiều thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình trang bị cho sinh viên các kiến thức về dữ liệu kiểu mảng, khai báo biến mảng, truyền mảng cho hàm, hàm tìm kiếm, hàm kiểm tra, hàm tách số nguyên tố, hàm tách 2 mảng.