Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

Nội dung chương 1: Giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; qui trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++.