Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

"Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean" thông tin đến các bạn những kiến thức về hằng số boolean và biến; bảng chân trị; mạch Enable/Disable; IC cổng not 74LS04; miêu tả đại số mạch logic; xác định giá trị ngõ ra; thiết lập bảng chân trị; thiết lập mạch từ biểu thức...