Bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ: Phần 2

Bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. Tập bài giảng Lý thuyết tài chính – tiền tệ được thiết kế thành 9 chương, Sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung kiến thức trong 5 chương tiếp theo: chương 5 thị trường tài chính, chương 6 một số vấn đề cơ bản về lãi suất, chương 7 ngân hàng thương mại, chương 8 ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, chương 9 lạm phát tiền tệ.