Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 1 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất" biên soạn với các kiến thức phép thử và biến cố; xác suất của biến cố; định nghĩa cổ điển về xác suất; định nghĩa thống kê về xác suất; nguyên lý xác suất nhỏ và xác suất lớn; mối quan hệ giữa các biến cố.