Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Bài 2 - ThS. Hoàng Thị Thanh Tâm

"Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Các định lý xác suất" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm định lý nhân xác suất; định lý cộng xác suất; định lý Bernoulli; công thức xác suất đầy đủ.